KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

Plakat

Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen DI@LOG

POROČILO ANALIZE INFORMIRANOSTI IN USPOSOBLJENOSTI SINDIKALNIH PREDSTAVNIKOV ZA DELO NA DOMU

POROČILO O IZVEDBI ANALIZE SLOVENSKE ZAKONODAJE, KI UREJA PODROČJE DELA OD DOMA IN DOBRIH PRAKS PRAVNIH PODLAG V TUJINI

PRIMERJAVA DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE V SLOVENIJI IN ITALIJI Z NAMENOM IDENTIFICIRANJA DOBRIH PRAKS

Načrt e-učilnice

Načrt ESSOKR

XX. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI – PORTOROŽ – 28.9. IN 29.9.2021

25. SREČANJE GOSPODARSTVENIKOV PRIMORSKE – 21.9.2021

DELAVNICA – DIGITALNE VEŠČINE – 29.9.2021

DELAVNICA – MEHKE VEŠČINE – KOMUNIKACIJA IN ODNOSI – 25.10.2021

DELAVNICA – VZD – VPLIVI DELOVNEGA OKOLJA NA ZDRAVJE DELAVCA – 22.10.2021

POROČILO O IZVEDBI ANALIZE INFORMIRANOSTI IN USPOSOBLJENOSTI PREDSTAVNIKOV DELODAJALCEV ZA DELO NA DOMU

1. SEJA ESSOKR – KOPER – 6.10.2021

2. SEJA ESSOKR – KOPER – 1.12.2021

SESTANEK VODSTEV UP IN ESSOKR – 11.2.2022

UČILNICA – 21.1.2022 – TEŽAVNI POGOVORI

Priročnik delovnopravna zakoodaja socialnega dialoga in kolektivna dogovarjanja- končni

XXI. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI – PORTOROŽ 26.5. IN 27.5.2022

PREDSTAVITEV E-UČILNICE – 11.5.2022 – ON LINE

DELAVNICA _DIGITALNE VEŠČINE_ – RAZVIJAMO DIGITALNO PISMENOSTOSNOVE MICROSOFT OFFICE WORD IN EXCEL – 25.5.2022

DELAVNICA _DELO NA DOMU_ – DELO NA DOMU – PRAVNI IN ORGANIZACIJSKI VIDIKI – 25.4.2022-1

DELAVNICA – DIGITALNE VEŠČINE – RAZVIJAMO DIGITALNO PISMENOST – OSNOVE MICROSOFT OFFICE POWERPOINT IN ZOOM – 21.10.2022

3. SEJA ESSOKR – KOPER – 7.11.2022

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA – FLEKSIBILEN DI@LOG – LJUBLJANA, 9.11.2022

Priročnik delovnopravna zakonodaja socialnega dialoga in kolektivna dogovarjanja- končni 1

PRIROČNIK – DELO OD DOMA

Zaključno poročilo projekta

                                        

Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen DI@LOG

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Primorska gospodarska zbornica in  Obalna sindikalna organizacija – KS 90 smo decembra 2020 pričeli s partnerskim izvajanjem projekta Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen DI@LOG, ki ga delno financira Evropski socialni sklad. Projekt je časovno omejen na dve leti, in sicer od decembra 2020 – decembra 2022.

Pri izvajanju politik in pristopov v Sloveniji, povezanih s trgom dela, zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva in delovnega okolja lahko zasledimo splošno pomanjkanje usposobljenosti socialnih partnerjev ter pomanjkanje osnovnih struktur za samostojno pogajanje in učinkovit socialni dialog na področju trga dela in vseživljenjskega učenja. Obenem še vedno zaznavamo slabo informiranost in obveščenost socialnih partnerjev ter deležnikov na področju politik trga dela in predvsem premajhen pomen vloge socialnih partnerjev, za njihovo učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik na omenjenih področjih.

Namen projekta Fleksibilni DI@LOG je okrepitev usposobljenosti zaposlenih v delodajalskih in sindikalnih organizacijah in članih socialnih partnerjev vključenih v projekt, za vodenje učinkovitega socialnega dialoga na državni, panožni in podjetniški ravni v Sloveniji ter za učinkovito sodelovanje s socialnim partnerji na ravni EU. V okviru projekta se bomo osredotočili na Osrednjeslovensko in Obalno-kraško regijo.

Ključni cilj, ki ga želimo doseči z izvedbo projekta, je okrepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje v procesih sprejemanja in izvajanja zakonodaje, ki ureja trg dela, v povezavi z doseganjem cilja vse učeče se družbe (vseživljenjsko učenje).

Prijavitelj KS-90 in projektna partnerja PGZ ter OSO-90 bomo v okviru projekta razvili inovativni model celostnega in integriranega naslavljanja problematike s pomočjo analiz stanja in dobrih praks v tujini, ki bodo osnova za pripravo aktivnosti krepitve kompetenc preko usposabljanj: vzpostavitev e-učilnice, fizičnih in e-usposabljanj, pripravo e-gradiv, pripravo publikacij in priročnikov; izmenjavo izkušenj preko izvedbe tematskih konferenc in okroglih miz ter oživitve Ekonomsko-socialnega sveta obalno-kraške regije (ESSOKR); ter obveščanje in informiranje javnosti ter deležnikov preko nadgradnje in dopolnjevanje vsebin na spletnih podstraneh projekta, za kar bomo najprej pripravili komunikacijsko strategijo.

Poudarek aktivnosti, ki bodo orodje za doseganje osrednjega cilja projekta, bo na treh področjih:

  • področju trga dela, predvsem atipičnih oblik dela, optimizaciji razmerja med fleksibilnostjo in varnostjo ter napotenih delavcev,
  • področju spodbujanja enakosti in upravljanja raznolikosti pri zaposlovanju in na delovnem mestu, predvsem ranljivih skupin starejših, mladih in nizko izobraženih,
  • področju fleksibilnejših oblik dela, predvsem različnih vidikov dela na domu.

Projekt predvideva več usposabljanj za krepitev kompetenc in znanja na področju: delovnopravne zakonodaje, zakonodaje s področja  sodelovanja delavcev pri upravljanju, kolektivnega dogovarjanja in predpisov s področja korporativnega upravljanja podjetij, upravljanja z raznolikostjo, zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu, digitalnih veščin in področja dela na domu. Prav tako se predvidevajo usposabljanja s katerimi bomo krepili komunikacijske in pogajalske sposobnosti zaposlenih in članov v organizacijah projektnih partnerjev.

Ključen poudarek projekta bo na obravnavanju problematike »dela na domu«. Pravno je delo od doma urejeno v Zakonu o delovnih razmerjih in se je v času trajanja covid-19 epidemije izkazalo kot učinkovito orodje zoper širitev bolezni. Glavni poudarek, kadar govorimo o tej obliki dela, je na ugotavljanju učinkovitosti takšnega dela v primerjavi s tradicionalno obliko izvajanja dela na delovnem mestu (vidik delodajalca). Vendar pa je potrebno problematiko osvetliti tudi z drugih zornih kotov: kakšen je vpliv dela na domu na izboljšanje zdravstvenega stanja zaposlenega, izboljšanje delovnih pogojev, kakšni so pozitivni vplivi takšne oblike dela na trajnostni razvoj okolja itd. Problematiko je potrebno osvetliti tudi z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, ko se delo opravlja od doma.

Projektno partnerstvo sestavljamo:

  • KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
  • Obalna sindikalna organizacija – KS 90
  • Primorska gospodarska zbornica

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.