KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

Slide One

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

Enotni, solidarni za socialne in ekonomske pravice

Slide One
Slide Two

skupaj gradimo nove mejnike

Slide Two
previous arrow
next arrow

 

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije je reprezentativna sindikalna organizacija na državni ravni. Povezuje različne samostojne sindikate dejavnosti v zasebnem in javnem sektorju ter poklicne sindikate in regionalno organizirane sindikalne organizacije. Financira se izključno iz lastnih sredstev – iz članarine članic in članov sindikata. Deluje neodvisno od političnih strank in ne glede na politično, nacionalno ali versko pripadnost posameznih članov.

Cilji povezovanja in delovanja so predvsem:

  • sklepanje kolektivnih pogodb, dogovorov in sporazumov,
  • ohranitev temeljev socialne države,
  • zastopanje delavskih interesov v delovnopravni in socialni zakonodaji,
  • uveljavljanje človekovih pravic, ekonomskih in socialnih standardov iz mednarodnih konvencij in evropskih listin,
  • vpliv na plače in plačno politiko,
  • izboljšanje pravne varnosti delavcev in članov sindikata,
  • zaposlovanje in izobraževanje,
  • izboljšanje delovnih pogojev, varnosti in zdravja,
  • uveljavljanje sindikalnih pravic, razvoj sindikalne organiziranosti in solidarnosti ter akcijskega sodelovanja in povezovanja z drugimi sindikati,
  • organiziranje manifestacij in stavk v podporo uveljavljanju interesov, zakonov in kolektivnih pogodb.

Zastavljeni cilji predstavljajo stalni izziv za delovanje na vseh ravneh naše organiziranosti: v podjetjih in zavodih, na regionalni ravni in v dejavnostih.Status reprezentativne sindikalne konfederacije na državni ravni uveljavljamo kot članica Ekonomsko socialnega sveta Republike Slovenije in kot pogajalci ter podpisniki številnih dogovorov, sporazumov in kolektivnih pogodb na državni ravni. Svoje predstavnike imamo v različnih javnih institucijah, npr. v Skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Skupščini Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v Upravnem odboru Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v institucijah na področju izobraževanja in poklicnih standardov, varnosti in zdravja pri delu, trajnostnem razvoju. Socialno partnerstvo jemljemo odgovorno, hkrati pa se zavedamo njegovih meja in v določenih pogojih neizbežnosti konflikta med delom in kapitalom. V takih primerih posegamo po organiziranih in zakonitih oblikah sindikalnega boja z namenom, da se problemi rešujejo za pogajalsko mizo.

Pozornost posvečamo tudi sodelovanju s sindikati sosednjih držav, zlasti kar zadeva obmejno zaposlovanje in usklajevanje ekonomskih in socialnih standardov. Smo člani Medregijskega sindikalnega sveta za Furlanijo, Julijsko krajino in Slovenijo, ki povezuje sindikate na obeh straneh meje. Preko te organizacije smo povezani tudi z Evropsko konfederacijo sindikatov.

KS 90 je bila ustanovljena 8. februarja 1991 v Kranju kot odraz takratnih socialno – ekonomskih, političnih in sindikalnih razmer. Po osamosvojitvi Slovenije in burnih časih tranzicije so danes pred našo konfederacijo novi izzivi. Vključujemo se v procese sprememb socialne države, v nujne spremembe trga dela, ki jih terjajo nove svetovne in domače ekonomske razmere ter proces globalizacije. Vztrajamo, da so socialna varnost in socialne pravice nujna sestavina civilizacijskega in gospodarskega razvoja. Zaposlitev, primerno plačilo, pravice do zdravstvenega in pokojninskega varstva in zdravega okolja so za nas temeljne prvine urejene in uspešne družbe.